+31 (0)76 524 44 44 info@lenaertsvoorvaart.nl

Algemene voorwaarden
 1. LenaertsVoorvaart Advocaten bestaat uit natuurlijke personen. Mr Lenaerts voert een eigen, geheel zelfstandige rechtpraktijk voor zijn eigen rekening en risico onder de handelsnaam LenaertsVoorvaart Advocaten

 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de advocaten alsmede degenen die direct of indirect voor LenaertsVoorvaart werkzaam zijn.

 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LenaertsVoorvaart Advocaten.

 4. LenaertsVoorvaart Advocaten is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LenaertsVoorvaart Advocaten wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

 5. LenaertsVoorvaart Advocaten zal bij het inschakelen van derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders en procureurs) zo veel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. LenaertsVoorvaart Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van alle ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

 6. Alle aanspraken jegens LenaertsVoorvaart Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij LenaertsVoorvaart Advocaten binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 7. De opdrachtgever vrijwaart LenaertsVoorvaart Advocaten tegen alle aanspraken van derden en is gehouden LenaertsVoorvaart Advocaten de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. Een toe te kennen schadevergoeding aan opdrachtgever bedraagt nooit meer dan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert.

 8. LenaertsVoorvaart Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door LenaertsVoorvaart Advocaten vast te stellen voorschot heeft voldaan.

 9. Het door LenaertsVoorvaart Advocaten gehanteerde standaard uurtarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Per 1 januari 2015 bedraagt het maximale uurtarief € 225,-. Een overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Verschotten (zoals onder meer griffierechten, procureurs- en deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

 10. Declaraties van LenaertsVoorvaart Advocaten dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, aan LenaertsVoorvaart Advocaten verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is LenaertsVoorvaart Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 100,--.

 11. LenaertsVoorvaart Advocaten archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van tien jaar. Na ommekomst van deze periode worden de dossiers vernietigd.

 12. Op de rechtsverhouding tussen LenaertsVoorvaart Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de wettelijk bevoegde rechter is de Rechtbank Breda tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan LenaertsVoorvaart Advocaten verstrekte overeenkomst van op dracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 13. LenaertsVoorvaart Advocaten hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag verstrekt.

Lenaerts Voorvaart Advocaten: "ALS U ONS TOCH NODIG HEEFT."